14 May – 3 July 2016   
12 Nemchinova Ulitsa, Moscow

‘Rivers And Bridges’

Artists: Aleksandr Alymov, Garif Basyrov, Evgeniya Buravleva, Boris Chernyshev, Olga Eyges, Nikolay Grishin, Grigory Gromov, Konstantin Istomin, Igor Kamyanov, Leonid Kazenin, Mark Kliachko, Aleksey Koganovsky, Tatiana Kotsubey, Nadezhda Krestinina, Aleksandr Labas, Aleksandr Maksimov, Pyotr Miturich, Maria Myslina, Anna Ostroumova-Lebedeva, Aleksandr Pomansky, Evgeny Rastorguev, Suzanne Rey de Jaegher, Evgeny Rusakov, Aleksandr Shevchenko, Konstantin Sutyagin, Aleksandr Tsesevich, Miguel Tusquellas, Mark Ulupov, Elena Utenkova-Tikhonova, Aleksandr Vedernikov, Grigory Zozulya. 

 
Symbol